• <td class="zav3wma51"></td>

   1. 当前位置:首页产品展示分子生物学核酸提取与纯化
    • 产品名称
    • 货号
    • 规格
    1. 产品名称:
    2. 质粒小提试剂盒
    3. 货号:
    4. EP001 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 质粒小提中量试剂盒
    3. 货号:
    4. EP002 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 去内毒素质粒小量提取试剂盒
    3. 货号:
    4. EP004 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. PCR产物回收试剂盒
    3. 货号:
    4. EP005 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 凝胶回收试剂盒
    3. 货号:
    4. EP006 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 血液组织细胞基因组DNA提取试剂盒
    3. 货号:
    4. EP007 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 全血DNA小量提取试剂盒
    3. 货号:
    4. EP008 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 凝血块基因组DNA提取试剂盒
    3. 货号:
    4. EP009 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 粪便DNA纯化试剂盒
    3. 货号:
    4. EP012 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. RNA提取试剂-TRIpure
    3. 货号:
    4. EP013 
    5. 规格:
    6. 100ml,250mL,500mL
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 质粒大量提取试剂盒
    3. 货号:
    4. EP003 
    5. 规格:
    6. 10T,20T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. RNA纯化试剂盒
    3. 货号:
    4. EP014 
    5. 规格:
    6. ,50T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 新型植物基因组DNA提取试剂盒
    3. 货号:
    4. EP010 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1. 产品名称:
    2. 植物基因组DNA提取试剂盒
    3. 货号:
    4. EP011 
    5. 规格:
    6. 50T,200T
    7.  
    8. 查看
    1/1页 总共 14 每页 20条记录